Kolej domaga się tarczy

Klaster Luxtorpeda proponuje ułatwienia i ulgi dla spółek kolejowych w Tarczy Antykryzysowej 2.0.

Publikacja: 16.04.2020 17:15

Kolej domaga się tarczy

Foto: logistyka.rp.pl

Pandemia zachwiała także spółkami kolejowymi. Klaster Luxtorpeda postuluje wprowadzenie w Tarczy Antykryzysowej 2.0 zapisów, uławiających funkcjonowanie branży.  Wśród propozycji znajdują się:

Zmiana w zasadach wypłacania zasiłków chorobowych oraz tych za czas opieki i kwarantanny – postulowana zmiana zakłada wypłacanie świadczeń z tego tytułu ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od pierwszego dnia choroby, opieki i kwarantanny. Pozwoli to odciążyć przedsiębiorców od ponoszenia zwiększonych kosztów wypłacania tych świadczeń, do ponoszenia których przedsiębiorcy są zmuszeni zaistniałą sytuacją, co wpływa na płynność przedsiębiorców.

Czytaj więcej w: Tarcza także dla kolei

Okresowe zawieszenie obowiązku odprowadzania danin publicznoprawnych od wynagrodzeń pracowniczych poprawiłoby znacząco bieżącą płynność finansową przedsiębiorstw.

Pomoc dla przewoźników pasażerskich

Z powodu pandemii przewoźnicy pasażerscy utracili 85-90 proc. przychodów ze sprzedaży biletów oraz z ulg ustawowych, dlatego też Luxtorpeda proponuje:

Wypłata kwot, zaoszczędzonych przez Państwo oraz samorządy z tytuły refundacji ulg, przewoźnikom pasażerskim, w formie wsparcia, pomocy bezzwrotnej lub zaliczki na poczet ulg na rok 2021 lub ewentualnie w formie nieprocentowanej pożyczki w wysokości kwot jakie w poprzednich latach w podobnych okresach przewoźnik otrzymywał z tytułu refundacji ulg ustawowych;

Zwolnienie energii elektrycznej na potrzeby trakcyjne z wszelkich obciążeń podatkowych (w tym akcyzy);

Przejecie przez Państwo zadania utrzymania infrastruktury, a więc zwolnienie przewoźników z opłat za dostęp do infrastruktury wobec PKP PLK i pokrycie ich przez Państwo w okresie ograniczeń w poruszaniu, ewentualnie czasowe obniżenie w 2020 roku, opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej;

Przyspieszenie do 15 dni zwrotu podatku VAT dla przewoźników pasażerskich (bilety obciążone są 8 proc. VAT, zakupy w większości 23 proc. VAT) oraz możliwość nieograniczonego dostępu do środków zgromadzonych na rachunkach VAT. Postulowane jest także skrócenie czasu rozpatrywania wniosków o uwolnienie środków z rachunków VAT oraz nadanie postanowieniu o uwolnieniu rygoru natychmiastowej wykonalności i możliwości przekazywania środków pomiędzy rachunkami VAT w różnych bankach i dołożenie wynagrodzeń dla możliwości płatności z rachunku VAT.

Zwolnienie przez PKP S.A. z opłat za korzystanie z obiektów infrastruktury usługowej. W obecnej sytuacji odnotowuje się znaczny spadek przewozów oraz zmianę̨ funkcjonalności dworca dla przewoźnika regionalnego i aglomeracyjnego, ze względu na fakt, iż podróżni niechętnie korzystają z budynków dworca, w obawie przed zarażeniem;

Zwolnienie z opłat za korzystanie z nieruchomości będących w zarządzie PKP S.A. (czynsz dzierżawny, najem), a także za dzierżawy terenów należących do Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej w: Branża transportowa krytykuje Tarczę

Obniżenie stawki VAT na bilety kolejowe do 0 proc. po ustaniu okresu epidemii, co spowodowałoby obniżenie cen biletów, tak aby możliwe było ponowne pobudzenie popytu na przewozy kolejowe.

Całkowity lub częściowy zwrot wszystkich nakładów poniesionych w związku z epidemią, jak koszty dezynfekcji, sprzętu ochrony indywidualnej, dodatkowego wyposażania pojazdów w urządzenia i materiały do dezynfekcji.

Łatwiejszy dostęp do kredytów

Udzielenie preferencyjnych kredytów obrotowych z uproszczoną procedurą przydzielenia kredytu (niskooprocentowanych, gwarantowanych przez Państwo lub przejęciem odsetek przez budżet Państwa) z odroczonym terminem spłaty na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia odroczenia do 24 miesięcy, celem utrzymania płynności finansowej w przedsiębiorstwach;

Czytaj więcej w: Pomoc ominęła naszą branżę

Przyspieszenie procesów decyzyjnych w bankach kontrolowanych przez Skarb Państwa oraz kontrola stosowanych cen produktów (Pekao SA już zasygnalizowało wzrost kosztów prowizji, jak również wydłużenie czasu zatwierdzania decyzji komitetów kredytowych przez zarząd Banku, ze względu na ilość spraw).

Wprowadzenie szybkiego instrumentu poręczenia przez np. PFR, ARP dla limitów kredytowych/gwarancyjnych w bankach komercyjnych i instytucjach faktoringowych

Wykorzystanie na szerszą skalę przez instytucje finansowe pozytywnej opinii z realizacji kontraktu, wydawanej bez zbędnej zwłoki przez zamawiającego.

Czytaj więcej w: Ubiegłoroczny poziom będziemy odbudowywać 2 lata

Zawieszenie/odroczenie spłaty kosztów obsługi długu z możliwością̨ spłaty ratalnej po okresie pandemii (kredyty, leasingi, gwarancje).

Aneksowanie terminów spłaty zobowiązań.

Umarzanie lub częściowe umarzanie kredytów i pożyczek na pokrycie bezpośrednich kosztów walki z wirusem.

Częściowe umarzania finansowania pomostowego na czas epidemii.

Obniżenie marż bankowych przy wymianie waluty.

Obniżenie/odroczenie pobieranych opłat bankowych operacyjnych takich jak koszty przelewów, administrowanie, etc.

Tańsza energia i dostęp do infrastruktury

Zwiększenie elastyczności modelu rozliczeń z Towarową Giełdą Energii tj. zmianę systemu rozliczeń finansowych na system z dłuższymi niż jednodniowe terminami płatności oraz uznanie przez TGE SA innych niż obecnie wariantów zabezpieczeń niepieniężnych np. poprzez wyliczanie zdolności finansowych każdego uczestnika na bazie jego sprawozdań finansowych oraz uznawanie gwarancji wystawionej przez „spółkę matkę”.

Klaster Luxtorpeda postuluje także bezkosztowe ułatwienia dla wykonawców inwestycji infrastrukturalnych, jak np. aneksowanie umów w zakresie gwarancji zwrotu zaliczki – gwarancja tylko na wartość netto i nie na 100 proc., a np. 80 proc. wartości zaliczki, w nowych postępowaniach przetargowych obniżenie gwarancji do podobnego poziomu lub uwolnienie dla wykonawców 10 proc. kwot zatrzymanych za dostarczone wyprzedzająco materiały na budowę;

Pandemia zachwiała także spółkami kolejowymi. Klaster Luxtorpeda postuluje wprowadzenie w Tarczy Antykryzysowej 2.0 zapisów, uławiających funkcjonowanie branży.  Wśród propozycji znajdują się:

Zmiana w zasadach wypłacania zasiłków chorobowych oraz tych za czas opieki i kwarantanny – postulowana zmiana zakłada wypłacanie świadczeń z tego tytułu ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od pierwszego dnia choroby, opieki i kwarantanny. Pozwoli to odciążyć przedsiębiorców od ponoszenia zwiększonych kosztów wypłacania tych świadczeń, do ponoszenia których przedsiębiorcy są zmuszeni zaistniałą sytuacją, co wpływa na płynność przedsiębiorców.

Pozostało 89% artykułu
Ludzie i firmy
Etyka i zysk: jak odpowiedzialny biznes staje się nieodłączną częścią nowoczesnej strategii przedsiębiorstw
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Ludzie i firmy
Efektywna sprzedaż wielokanałowa potrzebuje wsparcia profesjonalistów
Ludzie i firmy
Ponad 25 000 punktów DPD Pickup – DPD Polska tworzy największą sieć out-of-home w Polsce
Ludzie i firmy
Kto zostanie Człowiekiem Roku branży TSL?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Ludzie i firmy
Rzeczpospolita nagrodziła wyróżniające się firmy branży TSL