Bruksela wskazuje, że liczba zachorowań na koronawirusa cały czas rośnie. „Doświadczenia państw członkowskich i innych krajów narażonych na pandemię pokazują, że środki zastosowane w celu zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa wymagają więcej niż 30 dni, aby były skuteczne” zaznacza KE. Kraje unijne same decydują o wprowadzeniu kontroli i zamykaniu granic, dlatego KE może jedynie proponować i koordynować zamykanie granic.  Propozycja KE dotyczy w sumie 30 krajów.

Czytaj więcej w: Unijne szybkie korytarze przez granice

Rząd RP do 3 maja utrzyma ograniczenia w przekraczaniu granicy przez cudzoziemców. Granicę Polski mogą przekraczać tylko i wyłącznie:

  • obywatele RP,
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
  • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
  • dyplomaci,
  • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RPlub pozwolenie na pracę,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej – po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Straż Graniczna podaje, że 8 kwietnia skontrolowano na granicy wewnętrznej 7,6 tys. osób.