TRAKO 2019 | Strategiczna rola logistyki

Według PKP Cargo dobrze zaprojektowana logistyka przyspieszy rozwój kraju i zwiększy efektywność inwestycji infrastrukturalnych.

Publikacja: 23.09.2019 22:21

TRAKO 2019 | Strategiczna rola logistyki

Foto: mat.pras.

Logistyka jest istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej gospodarki. Przesuwa środek ciężkości z konkurencji między poszczególnymi podmiotami gospodarczymi na konkurencję pomiędzy łańcuchami dostaw. Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo, zaznacza, że nie wystarczy mieć dobry pomysł biznesowy, innowacyjną technologię albo dobre kontakty z handlowcami. Sukces odnosi to przedsiębiorstwo, które jest częścią sprawnie funkcjonującego łańcucha dostaw.

""

logistyka.rp.pl

Czesław Warsewicz uważa, że do przeszłości odszedł model, gdy dany podmiot mógł być samowystarczalny. – Teraz nawet największe koncerny światowe integrują procesy produkcyjne w jednolity łańcuch towarowy z udziałem dziesiątków, setek, a często i tysięcy podmiotów, przy czym ta integracja nie wynika z kapitałowych zależności właścicielskich, lecz z chęci realizacji w sposób bardziej konkurencyjny wspólnego przedsięwzięcia – tłumaczy prezes PKP Cargo. Ostrzega, że bez sprawnej logistyki nie powiedzie się ambitny program reindustrializacji Polski nakreślony w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. – Bez udziału polskich przedsiębiorstw w międzynarodowych łańcuchach dostaw nie uda nam się zwiększać eksportu, rozwijać technologii, nie uda nam się przyspieszyć rozwoju gospodarczego Polski – przekonuje Czesław Warsewicz.

Harmonizacja działań

Profesor Mirosław Chaberek z Uniwersytetu Gdańskiego potwierdza strategiczną rolę wsparcia logistycznego we współczesnych systemach gospodarczo-społecznych i postuluje opracowanie Narodowej Strategii Rozwoju Logistyki (NSRL). Taka strategia jest nieodzowna dla zapewnienia dwóch podstawowych funkcji logistyki: funkcji integracyjnej i funkcji obsługi wszystkich procesów gospodarczych oraz społecznych.

CZYTAJ TAKŻE: TRAKO 2019 | Do Gdańska na międzynarodowe targi kolejowe

Obecnie w kraju realizowane są wielkie, wręcz przełomowe inwestycje logistyczne i dziesiątki mniejszych. Wszystkie: drogi kołowe, kolejowe, szlaki wodne, Centralny Port Komunikacyjny, przekop Mierzei Wiślanej, autostrady złożą się na jednolity, czyli zintegrowany system logistyczny. Dzięki takiemu systemowi operatorzy rynkowi, wykorzystując przede wszystkim informatyczne know-how, będą mogli organizować i realizować obsługę logistyczną procesów gospodarczych na światowym poziomie. Funkcje integracyjne nowego logistycznego podejścia przejawiać się będą przede wszystkim w racjonalizacji relacji w trzech obszarach: teorii logistycznej, praktyki gospodarczej i regulacji (np. prawo przewozowe, celne, przepisy o przewozie ładunków niebezpiecznych itd.).

""

fot. AdobeStock

logistyka.rp.pl

Profesor Mirosław Chaberek przypomina, że przełomowe inwestycje logistyczne są wysoko kapitałochłonne i charakteryzują się długim okresem zwrotu. – Udział państwa w projektowaniu i finansowaniu takich przedsięwzięć jest nieodzowny. NSRL ma dać wskazówki, jak i gdzie gospodarnie wydawać pieniądze na krajową infrastrukturę logistyczną – wyjaśnia profesor Chaberek. Chodzi o koordynację programów rozbudowy sieci kanałów logistycznych, różnych punktów ich styku, czyli programu odzwierciedlającego całość koncepcji logistycznej kraju i powiązania przestrzenne całego narodowego systemu społeczno-gospodarczego.

CZYTAJ TAKŻE: TRAKO 2019 | Polska ma dobre perspektywy rozwoju i to przyciąga wystawców

Niestety, realizowany program rozwoju infrastruktury logistycznej nie jest w pełni zintegrowany. Zdarza się, że obwodnica miasta jest budowana równolegle do przebiegającej nieopodal drogi ekspresowej. Albo przy drodze powiatowej nieprzystosowanej do ciężkiego transportu wznoszone są duże magazyny. Takie działania nie mają sensu. Niekiedy z powodu braku krajowego programu działań w postaci NSRL pieniądze z unijnego dofinansowania rozchodzą się bez wyraźnych efektów, tak jak to było w przypadku ponad miliarda złotych na transport intermodalny. – Suwnica tu, kawałek drogi tam. W sumie te zewnętrzne środki nie doprowadzą do wniesienia nowej jakości – uważa profesor. Jak wskazuje, dobrym przykładem perspektywicznej inwestycji jest Sławków, który – choć jeszcze nie w pełni wykorzystany – stworzył nowe możliwości logistyczne i w przyszłości będzie odgrywał ważną rolę. – Takie inwestycje należy robić z wyprzedzeniem, w sposób zintegrowany z programem NSRL – podkreśla profesor Mirosław Chaberek.

Krajowy operator

W celu sprawnego zarządzania procesem logistycznym w skali całego kraju potrzeba jest koordynacja działań. Narzędziem realizacji NSRL będzie Krajowy System Wsparcia Logistycznego. Posłuży on obsłudze przewozu osób i ładunków oraz da szansę rozwoju nowych produktów. Czesław Warsewicz podkreśla, że już teraz należy myśleć o utworzeniu krajowego operatora logistycznego, który organizowałby i zarządzał procesem logistycznym w kraju.

CZYTAJ TAKŻE: PKP Cargo na chińskim szlaku

Zdaniem profesora Mirosława Chaberka pojęcie krajowy system logistyczny (KSL) jest desygnatem dwóch komponentów. Pierwszy obejmuje wszystko to, co materialne, co umożliwia realizację procesów logistycznej obsługi, łącznie z komponentami infrastrukturalnymi, prawnymi (regulującymi obszary prawa przewozowego, celnego itd.), urządzeniami informatycznymi i telepatycznymi. Drugi komponent to procesy logistyczne obsługujące procesy gospodarcze i społeczne.

""

mat.pras.

logistyka.rp.pl

Dotychczas rozmawialiśmy tylko o systemie logistycznym. Ale mając system logistyczny, musimy jeszcze pozyskać kompetencje organizacji i realizacji procesów logistycznych zgodnie z pięcioma celami logistyki: mają być zapewnione właściwe zasoby, we właściwym miejscu, we właściwej ilości, we właściwym czasie i po właściwym koszcie. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że NSRL mógłby zakładać, że polska infrastruktura logistyczna, polski system logistyczny będzie tylko świadczył odpłatne usługi dostępu do samej infrastruktury – podkreśla profesor. – To nie może być oczekiwany cel naszej narodowej strategii logistycznej. Dlatego musimy zadbać o rozwój kompetencji operatorskich, kompetencji do świadczenia pełnych usług logistycznych, o których wspomina pan prezes Warsewicz. Chcemy tworzyć procesy operatorskie, stosować nasze warunki współpracy, tworzyć nowy ład gospodarczy.

OGLĄDAJ TAKŻE: WIDEO | Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo: Oferujemy kompleksową ofertę logistyczną

Jak tłumaczy profesor Chaberek, rynek usług logistycznych będzie funkcjonował, ale z udziałem narodowych podmiotów operatorskich na równych zasadach. Należy eliminować sytuacje, w których operator zagraniczny zostawia swoje koszty stałe w macierzystej jednostce zagranicznej, a na naszym rynku konkuruje cenowo tylko kosztami zmiennymi. Zresztą problemów tego rodzaju jest znacznie więcej i powinno się je rozwiązać systemowo, zgodnie z NSRL.

""

fot. AdobeStock

logistyka.rp.pl

Czynnikiem wspierającym ten plan jest rozdrobnienie rynku, choć koncentracja w branży przyspiesza. – Jesteśmy krajem o ogromnym potencjale rozwoju logistyki, ale żeby walczyć o miano europejskiego lidera, potrzebny jest duży gracz, krajowy operator logistyczny, który kompleksowo będzie koordynował rynek, zwiększając potencjał w integracji różnych środków transportu – uważa Mateusz Izydorek, dyrektor biura Klastra „Luxtorpeda 2.0”. Jego zdaniem są ku temu pomyślne okoliczności. Można zaliczyć do nich m.in. rosnące znaczenie transportu intermodalnego, realizację jednego z największych programów modernizacyjnych na kolei i drogach, szybkie tempo wzrostu przeładunków portowych, a także dobrze rozwinięty sektor prywatny transportu drogowego.

Koło zamachowe gospodarki

O sukcesie ekonomicznym miasta, powiatu, regionu czy kraju decyduje poziom obsługi logistycznej procesów gospodarczych, a nie to, ile firm czy jakie branże tam działają. – Dobrze funkcjonująca logistyka przyczyni się do podniesienia poziomu usług społecznych, takich jak ochrona zdrowia, edukacja, nauka, opieka socjalna itd. Bez logistyki nie może dobrze funkcjonować nie tylko gospodarka, ale i każda inna dziedzina życia, co warto mieć na uwadze – podkreśla prezes PKP Cargo. Przekonuje, że sektor logistyczny ma szansę być kołem zamachowym polskiej gospodarki. Według GUS branża transportu i magazynowania wytwarza 7 proc. PKB Polski. W wielu rozwiniętych krajach logistyka to nawet 15–20 proc. PKB. Polska ma potencjał, aby taki pułap osiągnąć i wejść na jeszcze szybszą ścieżkę rozwoju.

POBIERZ WYDANIE E-PUB SPECJALNEGO DODATKU „RZECZPOSPOLITEJ” NA TRAKO 2019

""

logistyka.rp.pl

Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach