GDDKiA wskazała optymalny korytarz dla dalszych prac projektowych Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Kolejny etap prac projektowych, czyli Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), Generalna Dyrekcja może rozpocząć po zapewnieniu finansowania i wyborze wykonawców dokumentacji. 

GDDKiA przewiduje etapowe zlecanie poszczególnych odcinków, a w pierwszej kolejności ogłosi przetargi na opracowanie STEŚ dla S10 oraz zachodniej części OAW łącząc S7 w okolicy Płońska i okolicy Grójca. Projektanci przedstawią możliwe warianty przebiegu drogi we wskazanym, optymalnym korytarzu.

Dla pozostałej części OAW, przebiegającej na wschód od S7 - w sąsiedztwie Zalewu Zegrzyńskiego, Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, Mińska Mazowieckiego, Otwocka czy Wiązownej – GDDKiA zamierza przeanalizować ponownie istniejące korytarze i uwarunkowania sieciowe. To odpowiedź na zgłoszone przez mieszkańców i samorządy głosy dotyczące wskazanego w SK korytarza. 

Projektanci zaproponują kilka możliwych wariantów przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Ustalenie docelowego przebiegu nastąpi w procedurze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Rozwiązanie, dla którego zostanie wydana DŚU, na kolejnych etapach prac projektowych będzie podlegało dalszym uszczegółowieniom. 

Na kolejnych etapach (DŚU, ZRID), ale już na zdecydowanie większym poziomie szczegółowości, prowadzone będą kolejne procedury oceny oddziaływania na środowisko. Elementem każdego z takich postępowań jest raport o oddziaływaniu na środowisko, pozwalający ocenić wpływ na wszystkie elementy środowiska.

GDDKiA zapewnia, że poszczególne kroki na etapach decyzji administracyjnych będą prowadzone z udziałem społeczeństwa, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy w ramach spotkań informacyjnych oraz konsultacji społecznych.

Generalna Dyrekcja tłumaczy, że dokończenie realizacji obecnej małej obwodnicy stolicy usprawni dojazd z obszaru aglomeracji warszawskiej, jak i pomiędzy poszczególnymi dzielnicami. Dla bezpiecznej i komfortowej obsługi komunikacyjnej potrzebna jest również budowa dużej obwodnicy (OAW), która przejmie ruch tranzytowy na wszystkich kierunkach.

Toczą się także przygotowania do poszerzenia 89 km autostrady A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą. Na przełomie czerwca i lipca 2021 r. GDDKiA uzyskała decyzje środowiskowe. Generalna Dyrekcja jest gotowa, aby jeszcze jesienią (po zatwierdzeniu finansowania) ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy. Rozbudowany odcinek autostrady A2 ułatwi w przyszłości szybki i bezpieczny dojazd m.in. do Centralnego Portu Komunikacyjnego.