Ze względu na optymalizację kosztów oraz procesów logistycznych coraz częściej towary w trakcie transportu są magazynowane, przepakowywane oraz etykietowane w centrach logistycznych położonych w różnych państwach Unii Europejskiej. Rozwiązania te pozwalają m.in. na skrócenia czasu dostawy towarów do ostatecznego klienta.

Wraz z wdrażaniem tego typu rozwiązań pojawiają się liczne pytania związane z traktowaniem dostaw do takich centrów/magazynów logistycznych dla potrzeb VAT, w szczególności w przypadku gdy magazyn położony jest w innym kraju niż docelowy kraj przeznaczenia towarów. Pojawia się wówczas pytanie czy miejscem dostawy towarów jest kraj położenia magazynu czy kraj przeznaczenia towarów.

Brak jest w ustawie o VAT szczególnych regulacji dotyczących opodatkowania dostaw towarów do magazynów logistycznych. W ustawie o VAT zawarte są regulacje dotyczące uproszczenia w zakresie dostaw towarów dostarczanych do magazynów konsygnacyjnych. Skorzystanie z uproszczenia wymaga jednak spełnienia wielu warunków. Jedną z przesłanek uznania magazynu za magazyn konsygnacyjny jest obowiązek prowadzenia go przez ostatecznego nabywcę towarów. Oznacza to, że magazyny prowadzone przez firmy logistyczne nie mogą zostać uznane za magazyny konsygnacyjne, a co za tym idzie nie mogą korzystać z uproszczenia przeznaczonego dla tych magazynów.

Jak zatem należy traktować dostawy do magazynów logistycznych?

Co na to fiskus

W interpretacjach indywidualnych organy podatkowe prezentują stanowisko, że dostawa towarów do magazynu zlokalizowanego w innym kraju UE jest przemieszczeniem towarów własnych podatnika w rozumieniu art. 13 ust. 3 ustawy o VAT. Taka klasyfikacja transakcji powoduje podzielenie dostawy na dwie odrębne czynności podlegające opodatkowaniu VAT, tj.:

1) wewnątrzwspólnotową dostawę własnych towarów do miejsca, w którym znajduje się magazyn, czyli WDT w ramach własnego przedsiębiorstwa; oraz

2) następującą po niej dostawę z magazynu do nabywcy – taka dostawa następuję po pobraniu towarów z magazynu i ich dostarczeniu do nabywcy.

Takie stanowisko zostało przedstawione np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 2 października 2018 r. (0114-KDIP1-2.4012.488.2018. 1.RM).

Warto jednak zauważyć, że aby opodatkować WDT zerową stawką VAT, podatnik musi spełnić wiele warunków wymienionych w ustawie o VAT. Jednym z nich jest rejestracja nabywcy (którym w tym przypadku jest sam podatnik przemieszczający towary własne) na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w państwie UE, w którym położony jest magazyn. W przeciwnym razie podatnik zobowiązany jest opodatkować tę dostawę stawką VAT właściwą dla dostawy krajowej w Polsce.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Stanowisko korzystne dla podatników

Stanowisko zaprezentowane ostatnio przez Naczelny Sąd Administracyjny jest dużo bardziej korzystne dla podatników przemieszczających towary do magazynów logistycznych. W wyroku z 21 września 2018 r. (I FSK 1500/16) NSA potwierdził możliwość zastosowania uproszczenia i uznania dostawy towarów z wykorzystaniem magazynów logistycznych za jedno nieprzerwane WDT, które kończy się w momencie dostarczenia towarów do nabywcy. Tym samym, dostarczenie towarów do magazynu logistycznego nie jest dostawą odrębną od dostawy towarów do nabywcy.

Wyrok NSA został wydany w sprawie polskiej spółki, która wysyłała towary do centrum logistycznego w Belgii na podstawie umowy zawartej z kontrahentem z Wielkiej Brytanii. Polska spółka zobowiązała się do utrzymywania pewnego poziomu zatowarowania magazynu obsługiwanego przez belgijską spółkę specjalizująca się w świadczeniu usług logistycznych. Towary nie znajdywały się w magazynie dłużej niż trzy miesiące. Koszty magazynowania oraz transportu do magazynu w Belgii ponosiła polska spółka. Odbiorca z Wielkiej Brytanii odpowiadał natomiast za transport towarów na odcinku Belgia – Wielka Brytania. Ponadto, polska spółka uzyskała od belgijskich organów podatkowych decyzję, zgodnie z którą nie miała obowiązku rejestracji na potrzeby VAT w Belgii w związku z przeprowadzaniem tych dostaw.

Kiedy stosuje się zerową stawkę

Polska spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację, w którym zadała m.in. pytanie czy transakcja ta stanowi dla niej WDT z Polski do Wielkiej Brytanii. Zarówno organy podatkowe, jak i WSA w Poznaniu nie zgodziły się z podatnikiem. Uznały bowiem, że nie można uznać takiej transakcji za jedno nieprzerwane WDT. W konsekwencji, podatnik powinien rozpoznać nietransakcyjne przemieszczenie z Polski do Belgii na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o VAT oraz następnie przemieszczenie z terytorium Belgii do Wielkiej Brytanii.

Jednocześnie organy podatkowe podkreśliły, że w związku z otrzymaną decyzją o braku potrzeby rejestracji na potrzeby VAT w Belgii, polski podatnik nie spełnia warunku z art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, tj. nie posiada belgijskiego numeru identyfikacji podatkowej dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Podatnik nie będzie zatem uprawniony do opodatkowania przemieszczenia do Belgii stawką VAT w wysokości zero proc., lecz będzie zobowiązany do opodatkowania tych towarów stawką VAT właściwą dla dostaw krajowych w Polsce. Odmiennego zdania był jednak NSA. Uznał, że transakcja ta co prawda ma nietypowy charakter i jest wydłużona w czasie, jednak należy ją uznać za jedno nieprzerwane WDT z Polski do Wielkiej Brytanii w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o VAT. Sąd wskazał, że gdy w momencie rozpoczęcia wywozu skonkretyzowanego towaru znany jest ostateczny odbiorca, a przemieszczenie towarów wynika z zawartej przez strony umowy, nie ma podstaw do kwestionowania uznania takiej transakcji za jedno nieprzerwane WDT. Ponadto, NSA zaznaczył, że podzielenie transakcji miałoby sztuczny charakter w sytuacji, gdy nabywca z Wielkiej Brytanie deklaruje WNT, a organizacja transportu nie wiąże się z oszustwem podatkowym. W ocenie NSA, w okolicznościach tej sprawy opodatkowanie VAT dostaw stawką krajową w Polsce jest działaniem nieracjonalnym.

Podstawa prawna: art. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Monika Maćkowiak jest młodszym konsultantem w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

OPINIA | Lidia Adamek-Baczyńska, doradca podatkowy, partner w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA sp. z o.o..

Wyrok NSA daje podstawy do zastosowania uproszczenia poprzez uznanie dostawy towarów do magazynów logistycznych za jedno nieprzerwane WDT. Należy jednak pamiętać, że analiza klasyfikacji tego typu transakcji powinna zostać przeprowadzona z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w miejscu położenia magazynu i w kraju przeznaczenia towarów. Regulacje podatkowe tych krajów również powinny wspierać zastosowanie omawianego uproszczenia. W przeciwnym razie zastosowanie tego rozwiązania może się okazać niemożliwe lub wymagać zmian w planowanym modelu biznesowym.

Monika Maćkowiak
Lidia Adamek-Baczyńska