ARTYKUŁ SPONSOROWANY  

Zleceniodawcy mają także wysokie wyma­gania związane z bezpieczeństwem transportu i tzw. visi­bility, czyli bieżącą informacją w czasie rzeczywistym doty­czącą przewożonych towarów. Firmy transportowe, oprócz spełniania wymogów regula­cyjnych oraz standardów rynkowych, potrzebują za­awansowanych rozwiązań te­lematycznych także po to, by utrzymać konkurencyjność, ograniczając ryzyka i koszty działalności.

– Systemy telematyczne na rynku naczep były dotąd wy­korzystywane w ograniczonym zakresie. Wraz ze wzrostem i dynamicznym rozwojem handlu międzynarodowego rosną potrzeby ich stosowania, zwłaszcza w transporcie kom­binowanym. Systemy służące przede wszystkim do lokaliza­cji i śledzenia pojazdów stają się standardem. Oprócz sku­tecznego monitorowania i za­rządzania środkami transpor­tu rośnie także znaczenie od­powiednich warunków transportu oraz bezpieczeń­stwo i ochrona ładunku. Roz­sądne koszty tego typu tele­matyki dodatkowo motywują przewoźników do włączenia jej w proces zarządzania flotą – mówi Dariusz Terlecki, Re­gional Director Poland & EE, Webfleet.

Webfleet, cieszące się glo­balnym zaufaniem rozwiąza­nie Bridgestone do zarządza­nia flotą, wprowadził na rynek dwa rozwiązania przeznaczo­ne dla naczep. Pierwsze z nich to system Webfleet Cold Chain – rozwiązanie dla transportu chłodniczego umożliwiające flotom transport towarów w odpowiedniej temperaturze – oraz Webfleet Trailer – za­awansowane rozwiązanie do zarządzania naczepami.

Zadaniem systemu monito­rującego temperaturę Webfle­et Cold Chain jest pomiar temperatury przestrzeni ła­dunkowej, przesłanie tych danych na odległość i zapre­zentowanie ich w aplikacji do nadzoru transportu. Są dwie podstawowe wersje systemu. Pierwsza to urządzenia z typo­wymi czujnikami temperatury podłączonymi przewodowo. Druga to rozwiązanie integru­jące wbudowaną przez produ­centów telematykę z syste­mem Webfleet, dzięki czemu można również pobierać in­formacje o temperaturze z naczepy i pokazywać ją w aplikacji Webfleet w połą­czeniu z pojazdem. Systemy Webfleet mogą być instalowa­ne praktycznie w każdym obiekcie ruchomym: nacze­pach, pojazdach ciężarowych o sztywnych nadwoziach lub samochodach dostawczych, jeśli pojazdy te są wyposażone w urządzenia chłodnicze i wykorzystywane są do utrzy­mywania ładunku w kontrolo­wanych temperaturach.

Webfleet Cold Chain zdal­nie prezentuje temperaturę, pokazuje również trasę prze­jazdu danego pojazdu/nacze­py w powiązaniu z temperatu­rami, szczególnie w punktach krytycznych, jak miejsca zała­dunku i rozładunku. System pozwala także na określenie dopuszczalnych zakresów temperatury i informowanie o tym zarówno użytkownika przed ekranem komputera, jak również kierowcę na termi­nalu kierowcy. Temperatura jest rejestrowana, dane są ar­chiwizowane i mogą być po­tem generowane w postaci raportów, także zdalnie. Uwalnia to kierowców od ko­nieczności generowania takich raportów z urządzeń, które są często zainstalowane lokalnie w naczepie. System rejestruje również takie zdarzenia jak każdorazowe otwarcie i za­mknięcie drzwi, co pozwala śledzić, czy otwarcie drzwi ła­dunkowych nie trwało zbyt długo i nie wpłynęło na tempe­raturę wewnątrz pojazdu. System Webfleet Cold Chain dostępny jest zarówno na rynkach europejskich, jak i międzynarodowych.

Webfleet Trailer to także nowe zaawansowane rozwią­zanie do zarządzania naczepa­mi, stworzone z myślą o wsparciu firm transportowych i logistycznych posiadających floty naczep, działających na długich trasach. Może współ­pracować ze wszystkimi wio­dącymi elektronicznymi układami hamulcowymi (EBS). Dzięki monitorowaniu stanu naczepy, z wykorzystaniem połączenia układu EBS z sys­temami awaryjnymi naczepy, takimi jak hamowanie i układ stabilizacyjny, rozwiązanie to pomaga poprawić bezpie­czeństwo i ochronę. Dostar­czając dane dotyczące ładun­ku w czasie rzeczywistym, wspiera również kierowników flot w zapewnieniu zgodności z dopuszczalną masą ładunku oraz zmniejsza ryzyko wypad­ku na skutek przeciążenia.

Dostęp do szczegółowych danych, takich jak stan zała­dunku, pozwala operatorom flot poprawić efektywność wykorzystania naczep i zmniejszyć liczbę pustych przewozów. Webfleet Trailer zmniejsza również ryzyko awarii i zakłóceń harmonogra­mów poprzez wykrywanie problemów związanych z oponami odpowiednio wcze­śniej: naczepy wyposażone w system monitorowania ci­śnienia w oponach (TPMS) dostarczają bieżące i histo­ryczne dane oraz zestawienie powiadomień o nieprawidło­wym ciśnieniu lub temperatu­rze opon. Analiza informacji o ciśnieniu w oponach może pomóc wydłużyć ich żywot­ność, poprawiając poziom zużycia paliwa i ograniczając emisję CO2. Rozwiązanie We­bfleet Trailer jest dostępne we wszystkich regionach Europy, w których Webfleet świadczy usługi (DACH, UKI, Beneluks, Hiszpania, Francja, Włochy, Szwecja, Dania, Norwegia, Węgry, Portugalia, Czechy i Polska).

ARTYKUŁ SPONSOROWANY