Przewoźnik wyśle na postojowe jedną trzecią załogi

Stagnacja w przemyśle ciągnie za sobą transport. PKP Cargo z dużą stratą w pierwszym kwartale tnie koszty osobowe.

Publikacja: 27.05.2024 15:25

Przewoźnik wyśle na postojowe jedną trzecią załogi

Foto: PKP Cargo

W pierwszym kwartale b.r. spółka PKP Cargo pozostawała pod wpływem pogłębiającej się dekoniunktury na rynku – skonsolidowane przychody osiągnęły poziom 1 180,7 mln zł, tj. 24,5% spadku rdr, EBITDA wyniosła 122,4 mln zł, tj. 65,9% mniej rdr. EBIT był negatywny i wyniósł - 96,8 mln zł. Strata netto wyniosła 118,1 mln zł. 

W I kw. 2024 r. koszty operacyjne poniesione przez Grupę wyniosły 1 263,0 mln zł, co stanowi spadek o 9,2% rdr. Największe spadki zanotowano w kosztach zużycia energii i paliwa trakcyjnego, usług transportowych i pozostałych usługach, oraz dostępu do infrastruktury, odpowiednio o 35,7%, 23,9% i 22,9% rdr. 

Czytaj więcej

Niedrożna granica z Ukrainą

Grupa zanotowała wzrost kosztów z tytułu świadczeń pracowniczych oraz amortyzacji, tj.  odpowiednio o 6,0% i 14,5% w stosunku do analogicznego okresu 2023 r. Koszty finansowe netto wyniosły 48,0 mln zł, tj. wzrost o 15,7% rdr. W omawianym okresie Grupa PKP Cargo poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 323,5 mln zł, tj. mniej o 31,1% w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku. Na koniec okresu Grupa miała 176,6 mln zł gotówki oraz dostęp do finansowania dłużnego w kwocie 220,7 mln zł. 

Spadają przewozy

W pierwszym kwartale Grupa PKP Cargo przetransportowała 17,9 mln ton towarów, tj. 23,3% spadku rdr. Praca przewozowa wyniosła 4,6 mld tkm (-28,8% rdr). – Początek bieżącego roku przyniósł pogłębienie spadków w branży, co jest wynikiem utrzymującej się stagnacji w przemyśle. Zmniejszenie produkcji towarów istotnych z punktu widzenia potencjalnych przewozów Grupy PKP Cargo, takich jak np. węgla czy stali miało negatywny wpływ na portfel zrealizowanych przewozów – tłumaczy p.o.  członek zarządu PKP Cargo Monika Starecka. 

Średnia odległość przewozów wyniosła 256 km, tj. spadek o 20 km rdr. W masie przewozów największe spadki zanotowały segment paliw stałych oraz drewno i płody rolne, odpowiednio -35,1% i -34,0% rdr. Przewozy kruszyw i materiałów budowlanych spadły o 19,2% rdr. Wzrosty zanotowały segment produktów chemicznych, o 18,3% oraz paliwa płynne o 29,6% rdr. Segment intermodalny wzrósł w omawianym okresie wolumenowo o 28,8% rdr.  

Udział Grupy PKP Cargo na krajowym rynku przewozów kolejowych w I kw. br. wyniósł 30,0% (-5,9 p.p. rdr) według masy towarowej i 29,6% (-7,8 p.p. rdr) według pracy przewozowej. 

Czytaj więcej

Przewoźnicy: konieczne są mniejsze obciążenia fiskalne

W I kw. 2024 r. branża kolejowego transportu towarowego w Polsce przewiozła 54,2 mln ton masy, tj. o 10,5% mniej rdr, zaś praca przewozowa spadła o 12,6% rdr do poziomu 14,0 mld tkm. 

Spowolnienie gospodarcze zmusza do cięć

Zarząd PKP Cargo podjął 27 maja uchwałę w sprawie wdrożenia od dnia 1 czerwca 2024 roku w Spółce tzw. nieświadczenia pracy. Obejmie ono maksymalnie do 30% załogi na okres 12 miesięcy.  W okresie nieświadczenia pracy Pracownik otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 60% miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, pomniejszone o kwotę składek odprowadzanych na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz zdrowotne w części finansowanej przez ubezpieczonego i podatek dochodowy. – Wprowadzenie rozwiązania w postaci tzw. nieświadczenia pracy jest trudną koniecznością w PKP CARGO S.A. – w obliczu spadającej sprzedaży i wykonania pracy przewozowej, a także nie ukrywajmy – obecnie widocznego gołym okiem przerostu zatrudnienia – podkreśla p.o. prezesa zarządu PKP Cargo dr Marcin Wojewódka. 

Celem jest realizacja programu naprawczego, który ma uratować i odbudować pozycję spółki. Rozwiązanie w postaci tzw., nieświadczenia pracy było już wcześniej stosowane w PKP Cargo w latach 2008-2015. 

PKP Cargo informuje, że „Wszystkie 12 związków zawodowych, będących sygnatariuszami ZUZP (Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy), zostały zaproszone do złożenia swoich propozycji w tym obszarze. Uwagi można było przedkładać do dnia 23 maja 2024 roku. Większość przekazanych propozycji, które Zarząd otrzymał od strony społecznej w ramach kwestii wdrożenia nieświadczenia pracy, zostało uwzględnionych w uchwale podjętej przez Zarząd.” 

Czytaj więcej

W magazynach wracają budowy spekulacyjne

W I kw. 2024 r. w Polsce produkcja sprzedana przemysłu była o 0,7% niższa rdr. Spadek produkcji sprzedanej dotknął 20 spośród 34 działów przemysłu, w tym znaczny spadek zanotowano w segmentach istotnych dla sektora cargo, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o -20,6% rdr). Znacznie zmniejszyła się również krajowa produkcja budowlano-montażowa, która była o 10,8% niższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 

Grupa PKP Cargo zatrudnia około 20 tys. pracowników i posiada park taborowy liczący około 1 500 lokomotywy i 53 000 wagonów.

W pierwszym kwartale b.r. spółka PKP Cargo pozostawała pod wpływem pogłębiającej się dekoniunktury na rynku – skonsolidowane przychody osiągnęły poziom 1 180,7 mln zł, tj. 24,5% spadku rdr, EBITDA wyniosła 122,4 mln zł, tj. 65,9% mniej rdr. EBIT był negatywny i wyniósł - 96,8 mln zł. Strata netto wyniosła 118,1 mln zł. 

W I kw. 2024 r. koszty operacyjne poniesione przez Grupę wyniosły 1 263,0 mln zł, co stanowi spadek o 9,2% rdr. Największe spadki zanotowano w kosztach zużycia energii i paliwa trakcyjnego, usług transportowych i pozostałych usługach, oraz dostępu do infrastruktury, odpowiednio o 35,7%, 23,9% i 22,9% rdr. 

Pozostało 88% artykułu
Szynowy
PKP Intercity przyspiesza inwestycje i zwiększy liczbę połączeń
Szynowy
Mniej kontenerów na polskich torach
Szynowy
PKP Cargo przygotuje całościową ofertę dla Cosco
Szynowy
Kontrole bezpieczeństwa na kolei prawie jak na lotniskach
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Szynowy
Niewybuchy na torach, podpalenia,... Co jeszcze nam grozi?
Szynowy
PKP Intercity walczy z pustymi miejscówkami