Zunifikowane zasady kontroli i szkoleń inspekcji drogowych

Po dwunastu latach wysiłków, formalne utworzenie Euro Contrôle Route Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (ECR EUWT) stało się faktem. Inspektorom łatwiej będzie kształtować przepisy.

Publikacja: 09.04.2024 11:31

Zunifikowane zasady kontroli i szkoleń inspekcji drogowych

Foto: ECR

Powstanie ECR EUWT jako europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) to znacząca zmiana w strukturze i możliwościach organizacji, która do tej pory działała pod nazwą Euro Contrôle Route. Nowa forma prawna rozszerza możliwości organizacji, pozwalając na zaangażowanie większej liczby państw członkowskich Unii Europejskiej oraz, na określonych zasadach, państw trzecich. To oznacza, że ECR EUWT będzie miała szerszy zakres wpływu od dotychczasowej organizacji Euro Contrôle Route. 

Spójna interpretacja przepisów

Państwo trzecie musi dzielić granicę lądową z co najmniej jednym z państw członkowskich. Dotyczy to granic zarówno lądowych, jak i morskich, w tym z ich regionami najbardziej oddalonymi. Powyższe przepisy otwierają ścieżkę do członkostwa m.in. Wielkiej Brytanii, która po wystąpieniu z Unii Europejskiej stała się jednym z głównych orędowników powołania do życia Ugrupowania.

Czytaj więcej

Narasta liczba windykacji w transporcie drogowym

Dzięki statusowi prawnemu EUWT, ECR EUWT może korzystać (poza składkami członkowskimi oraz środkami przekazywanymi z budżetów krajowych lub regionalnych) z funduszy unijnych, takich jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, programy LIFE+, Erasmus+ i Horyzont Europa oraz program Interreg. To z kolei sprzyja tworzeniu widocznej i stałej struktury współpracy terytorialnej, która umożliwia realizację wspólnych projektów, zwiększa przejrzystość i widoczność współpracy oraz ułatwia udział w programach UE. 

ECR EUWT stanowić będzie platformę współpracy służb kontrolnych w zakresie koordynacji działań kontrolnych, organizacji wspólnych szkoleń i konsultacji oraz wymiany informacji, m.in. dotyczących naruszeń, popełnianych przez przedsiębiorców i kierowców, jak również dotyczących sposobów ich wykrywania. Działania te ułatwiać będą wypracowywanie jednolitego podejścia w zakresie interpretacji obowiązujących przepisów unijnych i procedur kontrolnych. To z kolei pozwali unikać sytuacji, w której firmy transportowe ponoszą konsekwencje niespójnej interpretacji i stosowania przepisów unijnych. W gronie państw założycieli znajdują się: DE (Niemcy), FR (Francja), HR (Chorwacja), IE (Irlandia), LU (Luksemburg), NL (Holandia), PL (Polska). 

Plan prac gotowy

Pierwsze posiedzenie Walnego Zgromadzenia (General Assembly) organizacji odbyło się 25-26 marca w Hadze, pod przewodnictwem polskiej prezydencji, podczas którego: ustanowiono kolejność rotacyjnej prezydencji i wiceprezydencji zgodnie z następującym porządkiem: 2024: Polska (prezydencja), Holandia (wiceprezydencja); 2025: Holandia (prezydencja), Francja (wiceprezydencja); 2026: Francja (prezydencja), Chorwacja (wiceprezydencja); 2027: Chorwacja (prezydencja), Niemcy (wiceprezydencja); 2028: Niemcy (prezydencja), Irlandia (wiceprezydencja); 2029: Irlandia (prezydencja), Luksemburg (wiceprezydencja); 2030: Luksemburg (prezydencja), do ustalenia (wiceprezydencja). Nominację do pełnienia funkcji przewodniczącej Walnego Zgromadzenia otrzymała Joanna Sękala (PL), zaś wiceprzewodniczącym został Wouter Arts (NL). 

Czytaj więcej

Kolejka na przejście w Koroszczynie żyje nocą

Na członków Rady Monitorującej wybrano p. Pierre-Yvesa Le Corvaisiera (FR), p. Johna Nortona (IE) oraz Iliassa Zerktouniego (LU). 

Zebrani mianowali Heinz-Alberta Stumpena na stanowisko dyrektora, który będzie wdrażać priorytetowe projekty. Polska i Holandia, kolejno sprawujące prezydencję ECR EUWT w latach 2024 i 2025, skupiają się na siedmiu kluczowych priorytetach, mających na celu wzmacnianie organizacji i optymalizację jej działania. Priorytety te obejmują: 

1.        Zainicjowanie rewitalizacji programów szkoleniowych i wymiany wiedzy. 

2.        Rozpoczęcie ponownego zaangażowania i optymalizacji grup roboczych. 

3.        Położenie podwalin pod ulepszone struktury organizacyjne. 

4.        Przygotowanie planu rozszerzenia członkostwa. 

5.        Ustanowienie zrównoważonej strategii finansowej. 

6.        Opracowanie planu poprawy widoczności. 

7.        Zdefiniowanie przewagi konkurencyjnej ECR EUWT. 

Powstanie ECR EUWT jako europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) to znacząca zmiana w strukturze i możliwościach organizacji, która do tej pory działała pod nazwą Euro Contrôle Route. Nowa forma prawna rozszerza możliwości organizacji, pozwalając na zaangażowanie większej liczby państw członkowskich Unii Europejskiej oraz, na określonych zasadach, państw trzecich. To oznacza, że ECR EUWT będzie miała szerszy zakres wpływu od dotychczasowej organizacji Euro Contrôle Route. 

Pozostało 87% artykułu
Drogowy
Duży pożar bazy samochodowej w Kwidzynie
Drogowy
Przewoźnicy: konieczne są mniejsze obciążenia fiskalne
Drogowy
Euro NCAP oceni bezpieczeństwo ciężarówek
Drogowy
Wśród przewoźników rosną długi i wydłuża się lista bankrutów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Drogowy
Ciężarówki na celowniku złodziei
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?