W tym roku bardzo sprawnie doszło do zawarcia porozumień z trzema krajami. Najnowsze z porozumień, zawarte 25 października miało miejsce podczas posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. Międzynarodowych Przewozów Drogowych. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych informuje, że Komisja uzgodniła wstępną wymianę zezwoleń na następny rok na takim samym poziomie jak w 2019 r., tj. po 160 tysięcy dla każdej ze stron. Ponieważ Ukraina ujawniła nieprawidłowości w dystrybucji polskich zezwoleń i utratę części z nich, Komisja podjęła decyzję o skróceniu do 12 listopada 2019 r. terminu ważności  niewykorzystanych do tej pory polskich zezwoleń z kontyngentu na 2019 rok.
Strony uzgodniły, że w ramach rekompensaty związanej z nieprecyzyjnym określeniem przez stronę ukraińską rzeczywistej liczby polskich zezwoleń wykorzystanych w 2019 roku, strona polska przekaże stronie ukraińskiej 5 tysięcy zezwoleń ważnych do 31 stycznia 2020 r. oraz 10 tysięcy zezwoleń z kontyngentu na 2020 rok.

Przedstawiciele Polsko-Rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. Międzynarodowych Przewozów Drogowych uzgodnili 17 i 18 września wysokość wstępnego kontyngentu zezwoleń na 2020 rok na poziomie roku 2019 – na 210 000 zezwoleń, w tym strona polska otrzyma 146 000 zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe i 64 000 zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich, z ograniczeniem na przewozy z/do Włoch.

Po dwóch dniach (23-24 września) obrad Polsko-Białoruska Komisja Mieszana ds. Międzynarodowych Przewozów Drogowych ustaliła wielkość kontyngentu zezwoleń na rok 2020.
W wyniku dyskusji strony uzgodniły wstępną wymianę zezwoleń na następny rok w takiej samej wysokości jak na rok 2019, tj. 199 tysięcy dla każdej ze stron, z czego 170 000 zezwoleń dwustronnych/tranzytowych, 22 000 zezwoleń tranzytowych i 7 000 zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich.
Polskim delegacjom przewodniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber. W posiedzeniu wzięli udział także przedstawiciele ZMPD, reprezentanci OZPTD, TLP i OSMPDiS „Podlasie”.