Tak zwany Zintegrowany Model Ruchu to program komputerowy, który obejmuje przejazdy samochodami osobowymi, autobusami i koleją oraz ruch towarowy. Uwzględnione zostały porty morskie i potencjał lotnisk, a także tranzyt.

Komisja Europejska wymaga określenia obecnego i przyszłego stanu planowanej infrastruktury transportowej uwzględniającej m.in. analizę ruchu i ocenę ekonomiczną opartą na analizie popytu i modelowaniu ruchu.

Czytaj więcej w: CPK przewiduje szturm na koleje

ZMR będzie również stanowił model bazowy i wyjściowy dla planowania regionalnego i lokalnego. Dzięki niemu możliwe będzie stworzenie analiz pozyskanie funduszy unijnych na rozwój transportu w ramach nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027.

""

logistyka.rp.pl

ZMR tworzyli od połowy 2018 roku eksperci CUPT, konsultant zewnętrzny, a także doradcy z zakresu modelowania ruchu oraz planowania transportu. Wykorzystuje wiedzę i istniejące w momencie rozpoczęcia prac w 2018 r. na rynku polskim modele, w tym m.in. model GDDKiA INMOP3, model MGMiŻŚ oraz model PKP PLK.

""

logistyka.rp.pl

Multimodalny krajowy model transportowy stanowić ma narzędzie wspomagające w podejmowaniu strategicznych decyzji z zakresu polityki transportowej państwa. Jest to zatem model krajowy, którego powstanie nie stoi w sprzeczności z budową modeli ruchu m.in. przez poszczególnych zarządców infrastruktury czy CPK.

Czytaj więcej w: Diesle znikną ze sprzedaży

Założenia co do sieci prognostycznych powstały po konsultacji ze wszystkimi interesariuszami krajowej infrastruktury transportowej, w tym również z CPK. Inwestycja CPK jest uwzględniona w modelu ZMR – w założeniach otrzymanych z CPK do roku 2030.