Za miesiąc decyzja o długich ciężarówkach

Za miesiąc okaże się czy Komisja Europejska zezwoli na stosowanie w ruchu międzynarodowym długich zestawów. Koleje protestują, spedytorzy są na „tak”.

Publikacja: 12.06.2023 08:28

Za miesiąc decyzja o długich ciężarówkach

Foto: PKP Cargo

Komisja Europejska planuje opublikowanie pakietu transportowych aktów prawnych w ramach tzw. Pakietu zielonego transportu. Nastąpi prawdopodobnie przesunięcie publikacji z 21 czerwca na 11 lipca. Będzie on obejmował m.in. Dyrektywę w sprawie transportu kombinowanego oraz dyrektywę w sprawie obciążeń i wymiarów.

Oczekuje się, że Komisja Europejska przyjmie w ramach Pakietu zielonego transportu, wnioski legislacyjne w sprawie zmiany dyrektywy dot. wag i wymiarów pojazdów ciężarowych, zmiany dyrektywy dot. transportu kombinowanego. 

Czytaj więcej

Grube miliony na parkingi dla ciężarówek

Dopuszczenie do ruchu międzynarodowego

W sprawie wag i wymiarów ciężarówek Komisja opublikowała raport w kwestii wdrożenia uprzednich zmian powiązanych z dyrektywą, z wnioskami korzystnymi dla zwiększenia obciążeń i wymiarów dla ciężarówek i przyczep.

Przyszła propozycja będzie mieć na celu m.in:

• lepsze egzekwowanie przepisów dyrektywy,

• wprowadzanie zachęt dla pojazdów o zerowej emisji, 

• zalegalizowanie ruch transgranicznego tzw. megatrucks, jeśli państwa członkowskie wyraziły na to zgodę wewnętrznie. 

Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) obawia się propozycji umożliwiającej wykorzystanie dużych ciężarówek tzw. megatrucks, co negatywnie wpłynęłoby na konkurencję międzygałęziową. – Trybunał Obrachunkowy krytycznie ocenił założenia polityki unijnej w zakresie przesunięcia modalnego, wskazując m.in. jednocześnie, że transport intermodalny nie posiada dostatecznych ułatwień i wsparcia, zarówno w obszarze regulacyjnym jak i finansowym. Dlatego rewizja dyrektywy w sprawie transportu kombinowanego z 1992 r. może stać się dobrą okazją do zwiększenia możliwości operacyjnych. Europejski sektor kolejowy, w tym również Przedstawicielstwo PKP w Brukseli, z wielką uwagą monitorować będzie także zagadnienia rewizji dyrektywy w sprawie wymiarów i obciążeń oraz planowanego rozporządzenia w sprawie obliczania emisji, co ma znaczenie z uwagi na konkurencję międzygałęziową – zauważa dyrektor Przedstawicielstwa PKP w Brukseli Tomasz Lachowicz.

Czytaj więcej

Popyt na magazyny zmalał o jedną czwartą

Spedytorzy chcą długich zestawów

Europejskie Stowarzyszenie Spedytorów CLECAT apeluje do Brukseli o jak najszybsze przyjęcie dyrektywy, która pozwoli na przejazdy między krajami członkowskimi długich zestawów (megatrucks). CLECAT wskazuje, że jest to konieczne, aby zapewnić tani transport w czasach wysokich cen energii oraz braku kierowców. Dwie długie ciężarówki zastępują trzy tiry. KE szacuje, że pomiędzy 2010 i 2040 rokiem zapotrzebowanie na transport wzrośnie o 49 proc. 

Długość zestawów miałaby wzrosnąć z 18,35 do 25,25 m lub nawet 32 m (zespoły dwunaczepowe) co postulują m.in. przewoźnicy z Holandii, którzy dokonują próbnych przejazdów takimi zestawami. 

Odpowiedzialny za innowacje i strategię w holenderskim Ministerstwie Infrastruktury Dirk-Jan de Bruijn zaznacza, że złożoność przepisów europejskich i krajowych utrudnia upowszechnienie się takich pojazdów i dlatego wezwał do większej liczby projektów pilotażowych i eksperymentów. – Chociaż pierwsza próba dwunaczepowych zestawów w Holandii została przeprowadzona w styczniu 2019 r., do uzyskania zezwolenia na ich użycie jest jeszcze długa droga ze względu na złożone zasady stosowane przez różne organy rządowe i agencje, które nie współpracują w wystarczającym stopniu. Kilka krajów Skandynawii i Hiszpania wykazało potencjał szerokiego wykorzystania tych zestawów pojazdów, inne kraje powinny pójść w ich ślady, przynajmniej zezwalając na ich użycie w bardzo specyficznych przypadkach, takich jak między obszarami logistycznymi – wskazuje de Bruijn.

Wsparcie transportu intermodalnego

W przypadku transportu kombinowanego Komisja może zaproponować rozszerzenie zakresu dyrektywy jeśli chodzi o żeglugę morską i śródlądową oraz wprowadzenie obowiązkowych środków dla państw członkowskich w celu wspierania transportu kombinowanego (w tym nowych technologii i terminali). Ponadto można spodziewać się wprowadzenia obowiązku korzystania z dokumentów cyfrowych, nałożenia na terminale towarowe obowiązku publikowania informacji dostępowych dla operatorów oraz braku wprowadzenia wsparcia na operacje transportu kombinowanego powyżej 740 km. Zużycie energii na tym etapie nie będzie traktowane jako kryterium wyboru łańcuchów transportowych kwalifikujących się do wsparcia. Można spodziewać się silnego oporu państw członkowskich i sektora drogowego dla zmian. 

Czytaj więcej

Pierwsza na świecie wodorowa lokomotywa z homologacją

Dodatkowo aktualnie zwraca się uwagę na dodatkowe zagadnienia, zwłaszcza w zakresie:

1. zapobieganie transgranicznej akceptacji megaciężarówek;

2. uwzględnienie konsumpcji energetycznej jako kryterium wyboru łańcuchów transportowych kwalifikujących się do wsparcia;

3. kwalifikowanie do wsparcia łańcuchów wyłącznie kolejowych.

Na chwilę obecną można jednak zakładać, że: 

- zużycie energii nie będzie uważane za kryterium wyboru łańcuchów transportowych kwalifikujących się do wsparcia;

- wyłącznie kolejowe łańcuchy transportowe nie byłyby uznawane za kwalifikujące się do wsparcia (bo nie są intermodalne same w sobie). 

Komisja Europejska planuje opublikowanie pakietu transportowych aktów prawnych w ramach tzw. Pakietu zielonego transportu. Nastąpi prawdopodobnie przesunięcie publikacji z 21 czerwca na 11 lipca. Będzie on obejmował m.in. Dyrektywę w sprawie transportu kombinowanego oraz dyrektywę w sprawie obciążeń i wymiarów.

Oczekuje się, że Komisja Europejska przyjmie w ramach Pakietu zielonego transportu, wnioski legislacyjne w sprawie zmiany dyrektywy dot. wag i wymiarów pojazdów ciężarowych, zmiany dyrektywy dot. transportu kombinowanego. 

Pozostało 91% artykułu
Regulacje Ue
Będzie ruch w białoruskich firmach w Polsce
Regulacje Ue
W Brukseli walczą koleje prywatne z państwowymi o dostęp do torów
Regulacje Ue
Umowa transportowa z Ukrainą przedłużona. Co się zmieni?
Regulacje Ue
Ponadnormatywni domagają się harmonizacji
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Regulacje Ue
Elektryczne ciężarówki obowiązkowe