Wodorowe pociągi z nowej perspektywy unijnej

Wysokość dofinasowania będzie znana dopiero po dopracowaniu szczegółów programów.

Publikacja: 23.02.2022 10:27

Wodorowe pociągi z nowej perspektywy unijnej

Foto: Pesa

Wykorzystanie paliw alternatywnych (w tym wodoru) przewidywane jest zarówno w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 (np. w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko – FEnIKS), jak również w Krajowym Planie Odbudowy. – Oba programy są na etapie negocjacji z Komisją Europejską – przypomina naczelnik Wydziału do spraw Komunikacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Aleksandra Lange. 

Feniks z wodoru

Projekt programu FEnIKS 2021-2027 przewiduje unowocześnienie pasażerskiego i towarowego taboru kolejowego do obsługi sieci TEN-T jak i poza nią, obejmujące m.in. zakup nowego taboru. – Nie jest przesądzone czy będzie to tabor wykorzystujący technologię wodorową – zastrzega Lange. 

Przewidywany jest także zakup lub modernizacja taboru kolejowego i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych. – Szczegóły dotyczące taboru kolejowego zostaną doprecyzowane na etapie późniejszym, np. w szczegółowym opisie osi priorytetowych, kryteriach wyboru projektów czy w programie pomocowych dla projektów wymagających pomocy publicznej – wyjaśnia Lange.

Czytaj więcej

Kolejarze: transport drogowy jest zbyt tani

W programie FEnIKS przewidywane są zakupy taboru bezemisyjnego (mogą to być pojazdy zasilane np. energią elektryczną). W regionach słabiej rozwiniętych przewidywane jest nabycie 119 pojazdów za 329,4 mln euro. W regionach znajdujących się w okresie przejściowym planowany jest zakup 17 pociągów za 47,1 mln euro, zaś w regionach lepiej rozwiniętych 8 pociągów za 23,5 mln euro. 

Plan krajowy tylko dla pociągów zeroemisyjnych 

W KPO, w części grantowej przewidziane są w ramach transportu kolejowego inwestycje w pasażerski tabor kolejowy do przewozów międzywojewódzkich i regionalnych. Wsparcie będą mogły otrzymać jedynie pojazdy zeroemisyjne tj. zasilane energią elektryczną lub hybrydowe wykorzystujące obok energii elektrycznej inne zeroemisyjne rozwiązania oraz wyposażone w system ERTMS. 

CUPT przypomina, że w ramach inwestycji na poziomie ponadregionalnym planowane jest wsparcie finansowe PKP Intercity na zakup 38 składów piętrowych mających po 7 wagonów wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi. 

Wsparcie dla taboru do przewozów regionalnych (około 70 pociągów) zostanie udzielone w ramach otwartego, konkurencyjnego postępowania konkursowego zapewniającego równy udział wszystkich zainteresowanych podmiotów spełniających kryteria. Umowy z programu KPO na zakup taboru do przewozów regionalnych mają zostać podpisane do końca 3 kwartału 2023 roku.  

Czytaj więcej

Pociągi z Chin coraz szerszym strumieniem jadą przez rosyjskie porty

Inwestycje w transport intermodalny obejmą zarówno działania punktowe w obszarze budowy, rozbudowy i unowocześnienia terminali przeładunkowych, bocznic prowadzących do terminali i bocznic w terminalach, zakupu specjalistycznego taboru służącego do wykonywania przewozów intermodalnych, a także w odniesieniu do urządzeń wykorzystywanych do przeładunku. 

Natomiast w części pożyczkowej KPO planowana jest modernizacja i zakup 75 sztuk pasażerskiego taboru kolejowego do przewozów regionalnych, zgodnego z wymaganiami TSI. Wsparcie będą mogły otrzymać jedynie pojazdy wyposażone w ERTMS oraz zeroemisyjne tj. zasilane energią elektryczną lub hybrydowe wykorzystujące obok energii elektrycznej inne zeroemisyjne rozwiązania. – Podobnie jak w przypadku FEnIKS szczegóły wsparcia na tym etapie nie są jeszcze znane – przyznaje Lange.

Łącząc Europę nowym taborem

Pani naczelnik przypomina, że w ramach instrumentu „Connecting Europe Facility” (CEF2) zakończył się nabór w ramach pierwszego konkursu w pespektywie 2021-2027, w którym przewidziano wsparcie m.in. na interoperacyjność transportu czy nowe technologie i innowacje. Wyniki konkursu będą znane prawdopodobnie w czerwcu. 

Czytaj więcej

Europejscy przewoźnicy kolejowi stracili w pandemii łącznie 50 mld euro

W podsumowaniu Lange dodaje, że w programach finansowania transportu na lata 2021-2027 można spodziewać się dofinansowania EZT i lokomotyw do przewozów pasażerskich a także lokomotyw do przewozów intermodalnych oraz wyposażenia parku taborowego w urządzenia pokładowe ETCS. – W zależności od warunków konkursów ustalony będzie poziom dofinansowania (analogiczne działania w POIiŚ na lata 2014-2020 to dofinansowanie rzędu 50%) oraz ewentualne ograniczenia co do wielkości projektów (możliwe np. w konkursie na tabor regionalny w KPO) – wskazuje Lange. 

Szynowy
Związki zawodowe Polregio domagają się podwyżek i grążą strajkiem
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Morski
Spedytorzy walczą z armatorami zarzucając im praktyki monopolistyczne
Regulacje Ue
Przewoźnicy samochodowi spierają się z kolejowymi o długie zestawy
Regulacje Ue
W Unii znikną winiety. Ciężarówki zapłacą tylko za przejechane kilometry
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Drogowy
Finansiści niepewni przyszłości przewoźników