Ministerstwo przewiduje wyłączenie wojewódzkich inspektorów ze struktur wojewódzkiej administracji zespolonej i zorganizowanie całej Inspekcji w ramach administracji niezespolonej, podległej Głównemu Inspektorowi.

Resort przygotował w tym celu projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o wojewodzie oraz administracji rządowej w województwie. Projekt zakłada także ujednolicenie struktur terenowych Inspekcji poprzez eliminację ich dualizmu (likwidacja 10 delegatur terenowych GITD i przekształcenie ich w komórki wewnętrzne komórek organizacyjnych GITD. 

Czytaj więcej

Unijne ciężarówki są "wrogie" i już nie wjadą do Rosji

Inspekcja Transportu Drogowego ma dualne struktury terenowe: równolegle istnieje 10 delegatur terenowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego obok 16 Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego. 

Delegatury terenowe GITD podlegają w całości Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego jako komórki organizacyjne GITD, będące jego aparatem pomocniczym, natomiast WITD funkcjonuje w ramach administracji zespolonej pod zwierzchnictwem wojewody (zespolenie organizacyjne, osobowe, finansowe i merytoryczne).  

Ministerstwo Infrastruktury wskazuje, że funkcjonowanie WITD w ramach administracji zespolonej powoduje dualizm organów nadzoru (właściwy miejscowo wojewoda i Główny Inspektor), oraz sytuację, w której kto inny finansuje inspekcję wojewódzką, a kto inny nakłada do wykonania cele merytoryczne.

Resort uważa, że brak podporządkowania wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego Głównemu Inspektorowi w praktyce uniemożliwia skuteczne kształtowanie polityki transportowej państwa oraz utrudnia zapewnienie bezpieczeństwa i uczciwej konkurencji w transporcie drogowym. 

Czytaj więcej

Inspekcja Transportu Drogowego ma 20 lat

Główny Inspektor posiada wobec wojewódzkich inspektorów wprawdzie pewne prerogatywy, jednak brak podległości powoduje, że nie może on w praktyce wyegzekwować swoich uprawnień, ponieważ terenowe organy Inspekcji podlegają nie jemu, lecz wojewodzie. 

Resort zaznacza, że regulacja rynku usług transportowych, jak i polityka transportowa mają charakter ogólnokrajowy i nie dają się „zamknąć” w granicach województwa. Spójność realizowanych zadań kontrolnych przez wojewódzkich inspektorów nie ogranicza się bowiem tylko i wyłącznie do obszaru jednego województwa. 

Istotną częścią działalności są kontrole podmiotów zagranicznych oraz kierowców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą. Zatem wojewódzcy inspektorzy realizują kompetencje nie tylko w odniesieniu do województwa, ale przede wszystkim zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz uczciwej konkurencji. Ministerstwo przypuszcza, że Rada Ministrów przyjmie projektu w IV kwartale 2022 roku.