Jak uniknąć kar za brak opłaty e-Toll?

Niecałe trzy procent kierowców ciężarówek nie dopilnuje płatności myta. Kara może sięgać 1500 zł.

Publikacja: 03.11.2022 10:56

Jak uniknąć kar za brak opłaty e-Toll?

Foto: KAS

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w III kwartale 2022 roku przeprowadzili na wszystkich odcinkach dróg płatnych ogółem 37 026 kontroli i w 938 przypadkach stwierdzili nieprawidłowości. Do tego nałożyli 246 kar grzywny w formie mandatu karnego za przejazd płatnym odcinkiem autostrady bez uiszczenia stosowanej opłaty autostradowej przez użytkowników pojazdów lekkich. 

Rejestracja i aktywacja

Są to wielkości podobne do notowanych pod koniec 2021 roku. – Wśród najczęściej stwierdzanych naruszeń znajdują się nieuiszczenie opłaty, uiszczenie opłaty w kwocie niższej niż wymagana lub też brak rejestracji pojazdu w systemie. W przypadków dwóch pierwszych – powód może być prozaiczny, a mianowicie brak lub niewystarczająca ilość środków na koncie w przypadku umowy w trybie przedpłaconym. Kolejne przyczyny potencjalnych problemów wynikają z nieznajomości procedur w przypadku awarii urządzenia lub zbyt późnego doładowania konta. Takie przeoczenie może skutkować nałożeniem kary na przewoźnika – przestrzega Arkadiusz Góra z Grupy Inelo i dodaje, że w każdym przypadku warto na bieżąco weryfikować sprawność urządzeń, stan konta (w przypadku konta przedpłaconego). – Należy uczulać kierowców, aby bez zbędnej zwłoki zgłaszali wszelkie problemy dotyczące procesu uiszczania opłat, co pozwoli na szybką reakcję ze strony przewoźnik – apeluje Góra.

Czytaj więcej

Przewoźnicy rozliczyli się za viaTOLL

Rejestrując się na stronie e-Toll firmy transportowe mają do wyboru dwie metody płatności. Pierwsza z nich opiera się na wystawianiu im noty obciążeniowej za przejazdy w terminie do 7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, a druga polega na pobieraniu opłat ze zgromadzonych środków na koncie. – Nie wystarczy jedynie zarejestrować urządzenia OBU lub ZSL na stronie. Trzeba je jeszcze aktywować, aby wszystko działało prawidłowo. Bardzo często zdarzają się sytuację, w których niestety ten drugi krok gdzieś umyka w obliczu innych obowiązków. Podobnie jest z dopisaniem nowego urządzenia do poboru opłat w systemie eTOLL, zmianą dostawcy usług czy dodaniem nowego pojazdu – wymienia Marta Staniszewska z Grupy Inelo. 

Przypomina, że kierowca ma obowiązek zjechać z płatnej drogi lub zatrzymać się na najbliższym parkingu, jeśli urządzenie nie nadaje lokalizacji powyżej 15 minut. 

Czynny udział

Za naruszenie związane z uiszczaniem opłat grożą kary administracyjne w przedziale 250 – 1500 zł. Najwyższa kwota przewidziana jest za nieuiszczenie opłaty, brak rejestracji pojazdu w systemie lub wprowadzenie do rejestru danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty przyjmuje się, że kara jest nakładana nie za każdy incydent, ale za każdy dzień, w którym doszło do naruszenia. – Informacje o wszelkich nieprawidłowościach powinny być przekazywane przez kierowcę natychmiast, przewóz powinien zostać wstrzymany do czasu uregulowania płatności za dalszy odcinek drogi. Reklamację należy zgłaszać jak najszybciej, przy czym najlepiej korzystać z kanałów komunikacji zapewniających możliwość archiwizacji, np. poczta elektroniczna – doradza Góra. 

Czytaj więcej

Lokomotywy sprzedają się jak ciepłe bułeczki

Przewoźnicy mają prawo do złożenia wyjaśnień w przypadku otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty. – Jest to etap, podczas którego warto wskazać na powód wystąpienia incydentu oraz wskazać czy podjęto wszelkie niezbędne kroki w celu dochowania obowiązków oraz czy przeprowadzono procedurę reklamacyjną, jeśli naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie użytkownika systemu. Postępowanie administracyjne zakończy się wydaniem przez organ decyzji, od której nie przysługuje prawo do odwołania. Strona może jednak wnieść o ponowne rozpatrzenie sprawy. W terminie 14 dni od otrzymania decyzji administracyjnej w I instancji należy złożyć umotywowany wniosek oraz dołączyć ewentualnie dokumentację, jeśli nie została przedstawiona na etapie postępowania wyjaśniającego – opisuje Góra. 

Podkreśla, że ważny jest czynny udział w każdym etapie postępowania oraz wykazanie, że błąd związany z płatnością nie był zawiniony przez przewoźnika lub kierowcę. – Trudno liczyć na wyrozumiałość organu prowadzącego postępowanie, jeśli na koncie zabrakło środków lub urządzenie uległo uszkodzeniu, a kierowca nadal kontynuował jazdę bez podjęcia właściwych działań, określonych przepisami – zaznacza Góra.

Okres przedawnienia w przypadku naruszenia obowiązku uregulowania opłaty wynosi 9 miesięcy. 

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w III kwartale 2022 roku przeprowadzili na wszystkich odcinkach dróg płatnych ogółem 37 026 kontroli i w 938 przypadkach stwierdzili nieprawidłowości. Do tego nałożyli 246 kar grzywny w formie mandatu karnego za przejazd płatnym odcinkiem autostrady bez uiszczenia stosowanej opłaty autostradowej przez użytkowników pojazdów lekkich. 

Rejestracja i aktywacja

Pozostało 92% artykułu
Drogowy
Znikają zielone karty na Białoruś i Rosję
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Szynowy
Za dwa lata PKP IC otrzyma dwunapędowe lokomotywy
Produkty i Usługi
Jesienne szczyty logistyczne
Drogowy
Wygrywa zwinniejszy i lepszy
Produkty i Usługi
W biznesie międzynarodowym czas to pieniądz