Sieć TEN-T wchodzi tylko jednym torem z Polski z Ukrainę

Sieć TEN-T tylko z jednym połączeniem kolejowym Polski z Ukrainą. Na drugie zaczekamy co najmniej do 2023 roku.

Publikacja: 13.02.2023 17:12

Sieć TEN-T wchodzi tylko jednym torem z Polski z Ukrainę

Foto: PKP IC

Chociaż na terminalach kolejowych powstają zatory, a dla ukraińskich przedsiębiorców korytarze transportowe wiodły głównie przez Polskę, lipcowe rozszerzenie sieci TEN-T na Ukrainę przewiduje tylko jedno przejście z Polski, przez Medykę. 

Jedna szprycha CPK do Kijowa

Ministerstwo Infrastruktury przyznaje, że Polska proponowała włączenie do europejskiej sieci bazowej rozszerzonej TEN-T oraz europejskiego korytarza transportowego „Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie” odcinka kolejowego Lublin – Zamość – Bełżec – granica PL/UA i jego przedłużenia do Lwowa. – Na obecnym etapie uzgodnień w procedowanym projekcie nowego rozporządzenia TEN-T nie uwzględniono tej linii. Nadal trwają prace nad projektem w ramach instytucji unijnych – zastrzega Rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś. 

Ukrzeleznica

Zwraca uwagę, że zgodnie z projektem nowego rozporządzenia TEN-T kolejny przegląd sieci nastąpi do 31 grudnia 2023 roku. – Mimo to spółka CPK podpisała z Kolejami Ukraińskimi porozumienie, które zakłada podjęcie wspólnych starań i przygotowanie studium wykonalności dla przedłużenia linii numer 5 na Ukrainę, w kierunku Lwowa, a docelowo Kijowa – zaznacza rzecznik resortu transportu. 

Linie współfinansowane przez UE będą normalnotorowe, o szerokości 1435 mm. Ministerstwo nadmienia także, że Polska współpracuje z Ukrainą nad uruchomieniem kolejnych kolejowych połączeń. Podpisane przez spółkę CPK porozumienie z Kolejami Ukraińskimi (Ukrzaliznyca) zakłada ścisłą współpracę przy budowie od podstaw nowej linii KDP z Polski na odcinku z Trawnik przez Zamość do granicy PL/UA i dalej do Lwowa i Kijowa. Ma być to linia o europejskiej szerokości toru i prędkości eksploatacyjnej do 250 km/h. Umowa zakłada stworzenie grupy roboczej, która poprzez m.in. warsztaty, wspólne badania, wymianę dokumentacji i doświadczeń ma zrealizować cele podpisanego porozumienia. Partnerzy będą razem szukali możliwości pozyskania środków finansowych z UE na planowaną linię. W ramach współpracy wdrażane mają być standardy unijne w zakresie projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej, w tym automatyki i telekomunikacji. W przyszłości strony porozumienia mają również wspólnie opracować model zarządzania wybudowanymi liniami. 

Korytarz z Bałtyku

Lipcowa rewizja sieci TEN-T zakłada rozszerzenie czterech Europejskich Korytarzy Transportowych na Ukrainę i Republikę Mołdawii, w szczególności rozszerzenie Korytarza Morze Północne – Bałtyk przez Lwów i Kijów do Mariupola, przedłużenie nowo utworzonego Korytarza Bałtyk – Morze Czarne/Egejskie do Odessy przez Lwów i Kiszyniów oraz rozszerzenie korytarzy Bałtyk – Adriatyk i Ren – Dunaj do Lwowa.

Czytaj więcej

Poczta Polska sięga po rynek drobnicy międzynarodowej

W związku z powyższym przez Polskę mają przebiegać dwa korytarze transportowe sieci TEN-T łączące Polskę z Ukrainą, tj.:

- Morze Północne – Morze Bałtyckie;

- Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie.

Oba połączenia kolejowe między Polską a Ukrainą mają przebiegać przez przejście graniczne w Medyce. W związku z tym spółka planuje podjąć działania mające na celu polepszenie infrastruktury kolejowej na tym przejściu granicznym. W tym celu w nowej perspektywie finansowej UE planowany jest projekt „Prace na ciągu E 30 – linie kolejowe nr 91 i 92 na odcinku Rzeszów – Medyka (granica państwa) – prace projektowe”. 

Ministerstwo zapewnia, że nowe trasy sieci TEN-T będą udostępniane zarówno dla ruchu pasażerskiego, jak i towarowego.

Przejście w Dorohusku

We wspólnych polsko-ukraińskich wnioskach złożonych do CEF 18 stycznia 2023 roku znalazł się projekt PKP Polskich Linii Kolejowych SA oraz Kolei Ukraińskich (w zakresie kolejowego przejścia granicznego Dorohusk – Jagodin), w ramach którego przewiduje się:

- opracowanie studium wykonalności dla odcinka Lublin-Chełm-Dorohusk;

- opracowanie koncepcji optymalizacji przepustowości przejścia granicznego - zarówno linii 1435 mm, jak i, w stosownych przypadkach linii 1520 mm, a także infrastruktury powiązanej, takiej jak modernizacja i rozbudowa terminali w pobliżu granicy.

Ministerstwo Infrastruktury wymienia, że w zakresie korytarza Morze Północne – Morze Bałtyckie, w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. w najbliższym czasie planowane są do uruchomienia następujące zadania:

- „Prace na linii kolejowej C–E 20 na odcinku Skierniewice – Pilawa – Łuków”;

- „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia – etap II”;

Czytaj więcej

Białoruski transport rozjechał polskie firmy

- „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice (zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach CEF 2)”;

- „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap IIA: linia E 30 stacja Gliwice Łabędy”;

- „Prace na obwodnicy towarowej Poznania”.

Ponadto w dalszej perspektywie czasowej (obecnie na etapie prac analitycznych i projektowych) planowane są następujące zadania:

- „Prace na linii kolejowej nr 3 (E 20) na odcinku Poznań Główny – Kunowice (granica państwa)”;

- „Poprawa przepustowości linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki – Siedlce”;

- „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Zawiercie – Będzin”;

- „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, na odcinku Katowice – Gliwice”;

- „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 59) Gliwice – Kędzierzyn-Koźle wraz ze stacją Gliwice”;

- „Poprawa parametrów linii 132 na odc. Bytom Bobrek – Opole Groszowice wraz z modernizacją węzła Opole oraz budową linii Pyskowice Miasto – Pyskowice”;

- „Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów”;

- „Prace na liniach kolejowych nr 91 i 92 na odcinku Rzeszów – Medyka (granica państwa) wraz z liniami przyległymi”;

- „Studium planistyczne rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem nowej linii średnicowej”;

- „Wstępne Studium Wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego wraz z opracowaniem Studium Wykonalności dla C-E 59 odcinek Święta Katarzyna – Wrocław Brochów – Wrocław Muchobór – Wrocław Kuźniki”;

- „Wstępne Studium Wykonalności Poznańskiego Węzła Kolejowego”.

Czytaj więcej

Polska traci miliony z cła

LHS inwestuje samodzielnie

Spółka PKP LHS zwiększa przewozy w grupach towarowych innych niż ruda żelaza, uaktywniła również spedycję, co pozwala zbilansować poszczególne segmenty rynku logistycznego. 

Spółka samodzielnie realizuje inwestycje. Na budowę Terminala Przeładunkowego w Woli Baranowskiej spółka uzyskała kredyt z EBI. W przypadku infrastruktury liniowej PKP LHS jako zarządca linii kolejowej 1520 mm nie ma szans na dofinansowanie UE w formie grantów na modernizację i rozbudowę, ponieważ nie stanowi elementu sieci TEN-T, a w świetle aktualnych zasad UE dot. przechodzenia na linie o rozstawie europejskim, projekt nie ma uzasadnienia. 

Projekty realizowane i zakończone

Ministerstwo Infrastruktury zaznacza, że w ramach modernizacji sieci TEN-w Polsce, PKP PLK realizuje następujące inwestycje:

- „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz”;

- „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol”;

- „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”;

- „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”;

- „Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb”;

- „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie”;

Czytaj więcej

Przetargów dużo, ale ceny transportu spadają

- „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa”;

- „Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Łowicz Główny – Skierniewice”;

- „Zabudowa ERTMS (w zakresie linii nr 2 Warszawa – Terespol, nr 3 Warszawa – Kunowice, nr 91 Kraków – Rzeszów)”.

W ramach sieci TEN-T zostały zakończone następujące projekty:

- „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” (trwa zabudowa ETCS w ramach projektu sieciowego);

- „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice), Faza II” (zasadnicze roboty zostały zakończone, trwają prace w zakresie ETCS);

- „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Wrocław – Opole” (roboty zakończone w perspektywie 2007 – 2013, obecnie na wybranych odcinkach trwają prace w zakresie zwiększenia funkcjonalności ETCS).

Chociaż na terminalach kolejowych powstają zatory, a dla ukraińskich przedsiębiorców korytarze transportowe wiodły głównie przez Polskę, lipcowe rozszerzenie sieci TEN-T na Ukrainę przewiduje tylko jedno przejście z Polski, przez Medykę. 

Jedna szprycha CPK do Kijowa

Pozostało 97% artykułu
Szynowy
PKP Intercity lepiej obsłuży linie niezelektryfikowane
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Szynowy
Ukraina stawia na transport kolejowy
Szynowy
Czy Polska włączy się do walki o Talgo?
Szynowy
Jaki dworzec kolejowy w CPK?
Szynowy
Tymczasowy zarząd PKP Cargo na dłużej